PROJECTIONS FAÏENCERIE (samedi 18 et dimanche 19 mai)

Samedi 18 mai,17h30 : « L’île de Giovanni » (Mizuho Nishikubo, 1h42, 2014)

Samedi 18 mai, 20h30 : « Ghost in the shell » (Mamoru Oshii, 1h23, 1995)

Dimanche 19 mai, 15h30 : « Your name » (Makoto Shinkai, 1h50, 2016)